Stadgar för Nordisk Plastikkirurgisk Förening antagna vid generalförsamlingen i Helsingfors, Finland, den 6 juni 2012.

§1

Föreningens ändamål är att samla nordiska plastikkirurger och verka för utbildning/uddannelse, facklig utveckling, och forskning inom den plastikkirurgiska specialiteten.

§2

Föreningen utgör en sammanslutning av plastikkirurger i de nordiska länderna. Alla medlemmar i nordiska nationella plastikkirurgiska föreningarna och läkare med minst 1 års anställning/ansættelse på en nordisk plastikkirurgisk klinik kan ansöka om ordinarie medlemskap/optagelse som ordinært medlem. Enligt ett tillägg gjort då stadgarna antogs vid generalförsamlingen i Helsingfors 2012 skall man vara specialist i plastikkirurgi för att bli invald i Nordisk Plastikkirurgisk Förening. Ansökan ställs till styrelsen som tar upp ansökan till beslut på generalförsamling. Det krävs att minst 2/3 delar av de närvarande/tilstedeværende medlemmarna bifaller/stemmer for invalet.

Som associerad medlem utan rösträtt/stemmeret eller valbarhet kan väljas:

  1. specialistläkare/speciallæge i plastikkirurgi från andra länder
  2. specialistläkare i andra specialiteter än plastikkirurgi eller specialist- tandläkare från de nordiska länderna
  3. företag med anknytning till den plastikkirurgiska specialiteten

§3

Ledamöter till styrelsen väljs/instilles av de nationella plastikkirurgiska föreningarna. Styrelseledamot väljs för 4 år åt gången på generalförsamlingen med möjlighet till förlängning. Varje land väljer två medlemmar till styrelsen, så att dessa kan inväljas med 2 års

förskjutning. Bland dessa väljs ordförande/formand, kassör/kasserer och

sekreterare i generalförsamlingen med enkel majoritet/simpel

flertalsafgørelse. Kongresspresidenten till kommande kongress är adjungerad styrelsen utan rösträtt/stemmeret.

§4

Två revisorer väljs vid ordinarie generalförsamling för 4 år åt gången med möjlighet till omval/forlængelse.

§5

Generalförsamling och ordinarie möte hålls vartannat år, jämna år i årets andra kvartal. Förslag och ärenden som önskas behandlade på generalförsamlingen skall vara styrelsen till handa senast 90 dagar före generalförsamlingen. Skriftlig kallelse till generalförsamlingen utsändes minst 60 dagar för mötet. Extraordinarie generalförsamling kan inkallas av styrelsen eller om minst ¼ av medlemmarna skriftligt kräver detta. Generalförsamlingen avgör allt med enkel majoritet. 

Vid varje ordinarie generalförsamling skall följande punkter återfinnas: 

1: Styrelsens redogörelse för de gångna 2 åren

2: Skattmästarens redogörelse med revisionsberättelse

3: Tid och plats för nästa generalförsamling

4: Presentation av styrelseledamöter

5: Val till styrelsen

6: Val av revisorer

7: Fastställande av årsavgift

8: Övriga ärenden/eventuelt

§6

Medlemmar som icke har betalt årsavgift 2 år i rad/træk anses ha utträtt/udmeldt ur föreningen.

§7

Utträde/Udmedlelse ur föreningen skall ske skriftligt till skattmästaren och blir effektiv nästkommande år första januari.

§8

Förslag om uteslutning/eksklusion av medlem kan framställas av styrelsen eller av minst ¼ av medlemmarna. Beslut om uteslutning tas på en ordinarie eller extraordinarie generalförsamling enligt de i § 10 angivna reglerna.

§9

Årsavgiften fastställs av generalförsamlingen efter förslag från styrelsen/bestyrelsen. Pensionärer är befriade från avgift. För företagsmedlemmar fastställs särskild årsavgift som beslutas av styrelsen.

§10

Förslag till ändring av stadgarna/lovene skall utskickas skriftligen tillsammans med kallelse till generalförsamlingen minst 60 dagar före mötet. Ändring av föreningens stadgar/love kan endast ske på ordinarie generalförsamling där minst 1/3 av röstberättigade medlemmar är närvarande och kräver minst 2/3 av de avgivna rösterna. Är generalförsamling icke beslutsmässig kan förslag till ändringar sändas till

beslut bland röstberättigade/stemmeberettigede medlemmar där godkännande/vedtagelse kräver minst 2/3 av de avgivna rösterna/stemmer.

§11

Föreningens upplösning kan blott ske genom skriftlig omröstning bland röstberättigade medlemmar och fordrar minst 2/3 majoritet.