Stadgar för Nordisk Plastikkirurgisk Förening antagna vid generalförsamlingen i Helsingfors, Finland, den 6 juni 2012.

§1

Föreningens ändamål är att samla nordiska plastikkirurger och verka för utbildning/uddannelse, facklig utveckling, och forskning inom den plastikkirurgiska specialiteten.

§2

Föreningen utgör en sammanslutning av plastikkirurger i de nordiska länderna. Alla medlemmar i nordiska nationella plastikkirurgiska föreningarna och läkare med minst 1 års anställning/ansættelse på en nordisk plastikkirurgisk klinik kan ansöka om ordinarie medlemskap/optagelse som ordinært medlem. Enligt ett tillägg gjort då stadgarna antogs vid generalförsamlingen i Helsingfors 2012 skall man vara specialist i plastikkirurgi för att bli invald i Nordisk Plastikkirurgisk Förening. Ansökan ställs till styrelsen som tar upp ansökan till beslut på generalförsamling. Det krävs att minst 2/3 delar av de närvarande/tilstedeværende medlemmarna bifaller/stemmer for invalet.

Som associerad medlem utan rösträtt/stemmeret eller valbarhet kan väljas:

 1. specialistläkare/speciallæge i plastikkirurgi från andra länder
 2. specialistläkare i andra specialiteter än plastikkirurgi eller specialist- tandläkare från de nordiska länderna
 3. företag med anknytning till den plastikkirurgiska specialiteten

§3

Ledamöter till styrelsen väljs/instilles av de nationella plastikkirurgiska föreningarna. Styrelseledamot väljs för 4 år åt gången på generalförsamlingen med möjlighet till förlängning. Varje land väljer två medlemmar till styrelsen, så att dessa kan inväljas med 2 års

förskjutning. Bland dessa väljs ordförande/formand, kassör/kasserer och

sekreterare i generalförsamlingen med enkel majoritet/simpel

flertalsafgørelse. Kongresspresidenten till kommande kongress är adjungerad styrelsen utan rösträtt/stemmeret.

§4

Två revisorer väljs vid ordinarie generalförsamling för 4 år åt gången med möjlighet till omval/forlængelse.

§5

Generalförsamling och ordinarie möte hålls vartannat år, jämna år i årets andra kvartal. Förslag och ärenden som önskas behandlade på generalförsamlingen skall vara styrelsen till handa senast 90 dagar före generalförsamlingen. Skriftlig kallelse till generalförsamlingen utsändes minst 60 dagar för mötet. Extraordinarie generalförsamling kan inkallas av styrelsen eller om minst ¼ av medlemmarna skriftligt kräver detta. Generalförsamlingen avgör allt med enkel majoritet. 

Vid varje ordinarie generalförsamling skall följande punkter återfinnas: 

1: Styrelsens redogörelse för de gångna 2 åren

2: Skattmästarens redogörelse med revisionsberättelse

3: Tid och plats för nästa generalförsamling

4: Presentation av styrelseledamöter

5: Val till styrelsen

6: Val av revisorer

7: Fastställande av årsavgift

8: Övriga ärenden/eventuelt

§6

Medlemmar som icke har betalt årsavgift 2 år i rad/træk anses ha utträtt/udmeldt ur föreningen.

§7

Utträde/Udmedlelse ur föreningen skall ske skriftligt till skattmästaren och blir effektiv nästkommande år första januari.

§8

Förslag om uteslutning/eksklusion av medlem kan framställas av styrelsen eller av minst ¼ av medlemmarna. Beslut om uteslutning tas på en ordinarie eller extraordinarie generalförsamling enligt de i § 10 angivna reglerna.

§9

Årsavgiften fastställs av generalförsamlingen efter förslag från styrelsen/bestyrelsen. Pensionärer är befriade från avgift. För företagsmedlemmar fastställs särskild årsavgift som beslutas av styrelsen.

§10

Förslag till ändring av stadgarna/lovene skall utskickas skriftligen tillsammans med kallelse till generalförsamlingen minst 60 dagar före mötet. Ändring av föreningens stadgar/love kan endast ske på ordinarie generalförsamling där minst 1/3 av röstberättigade medlemmar är närvarande och kräver minst 2/3 av de avgivna rösterna. Är generalförsamling icke beslutsmässig kan förslag till ändringar sändas till

beslut bland röstberättigade/stemmeberettigede medlemmar där godkännande/vedtagelse kräver minst 2/3 av de avgivna rösterna/stemmer.

§11

Föreningens upplösning kan blott ske genom skriftlig omröstning bland röstberättigade medlemmar och fordrar minst 2/3 majoritet.

STADGAR (Vedtægter) för Nordisk Plastikkirurgisk Förening,

antagna vid generalförsamlingen i Köpenhamn, Danmark, den 15 juni, 2018.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Nordisk Plastikkirurgisk Förening, och på engelska Scandinavian

Association of Plastic Surgeons, och som förkortning används Scaplas.

§ 2 Föreningens mål

Föreningens mål (formål) är att samla nordiska plastikkirurger och verka för utbildning (uddannelse), facklig utveckling, och forskning inom den plastikkirurgiska specialiteten.

§ 3 Medlemskap, associerat medlemskap och hedersmedlemskap i föreningen

Föreningen utgör en sammanslutning av alla de plastikkirurger, som är ordinarie medlemmar i någon av de fem nordiska nationellt officiella plastikkirurgiska föreningarna.

Medlemskap kan även sökas av enskild nordisk plastikkirurg, som inte är medlem i nationell nordisk plastikkirurgisk förening. I sådant fall ställs ansökan till styrelsen, och godkännande av medlemskap förutsätter ett enhälligt beslut i styrelsen.

Som associerad medlem utan rösträtt (stemmeret) eller valbarhet kan väljas:

a, specialistläkare (speciallæge) i plastikkirurgi från utomnordiskt land

b, nordisk specialistläkare i annan specialitet med anknytning till plastikkirurgi

Till hedersmedlem (æresmedlem) kan föreningens generalförsamling, på förslag av styrelsen, utse nordisk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för plastikkirurgins utveckling i Norden och/eller Nordisk Plastikkirurgisk Förening.

§ 4 Föreningens styrelse

Varje nationell plastikkirurgisk förening utser två ledamöter till styrelsen (bestyrelsen). Mandatperioden är 4 år med möjlighet till förlängning (forlængelse). För att bibehålla kontinuitet i verksamheten rekommenderas att ledamöterna från samma land inte byts samtidigt. Generalförsamlingen fastställer styrelsens sammansättning.

Bland styrelseledamöterna väljs ordförande (formand), skattmästare (kasserer) och sekreterare i generalförsamlingen med enkel majoritet (simpel flertalsafgørelse). Kongresspresidenten för kommande kongress är adjungerad styrelsen utan rösträtt (stemmeret), ifall hen inte är vald ledamot till styrelsen. Editor för Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery är adjungerad styrelsen utan rösträtt.

 

Ledamot i styrelsen kan under mandatperioden av vägande skäl avgå och/ eller bytas ut av den nationella föreningen som utsett styrelsemedlemmen.

§ 5 Föreningens revisorer

Två revisorer väljs vid ordinarie generalförsamling för 4 år åt gången med möjlighet till omval (forlængelse).

§ 6 Föreningens utbildningskommitté

Inom föreningen verkar en utbildningskommitté (uddannelse udvalg), vars uppgift är att koordinera de nordiska plastikkirurgiska kurserna för läkare under specialisering i plastikkirurgi i Norden. Den nationella plastikkirurgiska föreningen i respektive land där kurser ordnas (Danmark, Finland, Norge, Sverige) utser en ledamot till utbildningskommittén. Mandatperioden är 4 år med möjlighet till en periods förlängning, men med hänsyn till nationella skillnader. Representant från utbildningskommittén ska delta i föreningens styrelsemöten vid behandling av utbildningsfrågor, antingen som ordinarie ledamot utsedd av nationell förening, eller som adjungerad styrelsen.

§ 7 Föreningens generalförsamling och kongress

Ordinarie generalförsamling och kongress hålls vartannat år, jämna år, i årets andra kvartal (april-juni). Förslag och ärenden som önskas behandlade på generalförsamlingen skall vara styrelsen till handa senast 60 dagar före generalförsamlingen. Skriftlig kallelse till generalförsamlingen publiceras minst 40 dagar före mötet på föreningens webbplats. Extraordinarie generalförsamling kan inkallas av styrelsen eller om minst 1⁄4 av medlemmarna eller en nationell plastikkirurgisk förening skriftligt kräver detta. Generalförsamlingen avgör allt med enkel majoritet (simpel flertalsafgørelse). 

Vid varje ordinarie generalförsamling skall följande punkter återfinnas:

 1. Godkännande av kallelse till generalförsamlingen och dagordning
 2. Godkännande av protokoll från föregående generalförsamling
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Skattmästarens redogörelse med revisionsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet (give decharge) för styrelsen
 6. Utbildningskommitténs redogörelse
 7. Fastställande av styrelsens sammansättning
 8. Val av revisorer
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Tid och plats för nästa generalförsamling
 11. Övriga ärenden

§ 8 Medlemsavgift till föreningen

Årsavgiften (kontingent) fastställs av generalförsamlingen efter förslag från styrelsen. Årsavgiften betalas till föreningen av respektive nationell förening baserat på antal ordinarie medlemmar. Enskild medlem betalar årsavgift direkt till föreningen. Pensionärer är befriade från avgift.

§ 9 Utträde och uteslutning ur föreningen

Utträde (udmeldelse) ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen, och blir effektiv nästkommande år första januari.

Medlemmar, inkluderande nationell förening, som icke har betalt årsavgift kan uteslutas (ekskluderes) ur föreningen. Förslag om uteslutning (eksklusion) av medlem kan framställas av styrelsen, av minst 1⁄4 av medlemmarna, eller av en nationell förening. Beslut om uteslutning tas på en ordinarie eller extraordinarie generalförsamling.

§ 10 Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna (love) kan initieras av styrelsen eller av en nordisk nationell förening. Förslag till ändring av stadgarna skall publiceras tillsammans med kallelse till generalförsamlingen minst 40 dagar före mötet. Beslut om ändring av Nordisk Plastikkirurgisk Förenings stadgar kan ske på ordinarie generalförsamling, och kräver minst 2/3 av de avgivna rösterna. Är generalförsamling icke beslutsmässig kan förslag till ändringar sändas till beslut bland röstberättigade (stemmeberettigede) medlemmar där godkännande (vedtagelse) kräver minst 2/3 av de avgivna rösterna (stemmer). Beslut om ändring av stadgarna kan även ske på förslag av styrelsen och utskickas till de nationella föreningarna för omröstning, där beslut om ändring kräver att varje nationell förening godkänt stadgeändringen.

§ 11 Upplösning av föreningen

Föreningens upplösning (opløsning) kan endast ske genom skriftlig omröstning bland röstberättigade medlemmar och fordrar minst 2/3 majoritet.